KESKI-SUOMEN DIABETESYHDISTYS RY

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Diabetesyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Toimialue on Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Yhdistys on Diabetesliitto ry:n jäsenyhdistys.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan

− työskennellä diabeteksen voittamiseksi yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n kanssa

− työskennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

− valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja

− toimia diabeetikoiden yhdyssiteenä.

− parantaa diabeetikoiden elämänlaatua

 

 1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

− edistää diabeetikoiden järjestäytymistä

− suorittaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä

− harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa

− tukee koulutus- ja tutkimustoimintaa

− toimii diabeetikoiden hoitomahdollisuuksien ja sosiaaliturvan parantamiseksi

− tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille päättäjille diabeteksen aiheuttamien

haittojen vähentämiseksi

− toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät kansanterveyden hyväksi.

− järjestää virkistys -ja vertaistoimintaa diabeetikoille ja heidän läheisilleen

 

 1. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi

− vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

− omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta

− järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa asianmukaisen luvan.

 

 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

 1. Jäsenoikeudet

Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Diabetesliiton tai yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi, tilintarkastajaksi tai toiminnantarkastajaksi.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

 

 1. Jäsenvelvollisuudet

Varsinainen ja kannattava jäsen suorittaa kalenteri vuosittain syyskokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle vahvistaman jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, Diabetesliitolle tai yhdistyksen kokoukselle merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 1. Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa jäsenet voivat käyttää myös etäyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta jäsentä. Syyskokouksessa hallitukseen valittavan tulee hyväksyä yhdistyksen toimintatavat ja säännöt. Vähintään puolet hallituksen jäsenistä tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

– vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,

– vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenhoidon järjestämisestä,

– hyväksyä ja erottaa jäsenet,

– valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,

– asettaa tarpeelliset toimikunnat,

– valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt sekä ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava syyskokouksessa valitulle tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä jos kokouskutsussa on näin erikseen ilmoitettu. Osallistujan on tarvittaessa todistettava yhdistyksen jäsenyytensä hallituksen ennalta määräämällä tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Ilmoitus yhdistyksen sääntömääräisten kokousten ajasta ja paikasta julkaistaan yhdistyksen lähettämässä paperisessa tai digitaalisessa jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen virallisilla nettisivuilla

Ylimääräisen kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla ja lähetetään jokaiselle jäsenelle sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Kaikkien yhdistyksen virallisten kokousten aika ja paikka on saatettava yhdistyksen jäsenten tietoon edellä mainituilla tavoilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokousten esityslistat julkaistaan yhdistyksen virallisilla nettisivuilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

 

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan yhdistyksen palkkiosääntö
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 1. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäseniä valitaan puolet joka vuosi erovuoroisten tilalle.
 1. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.
 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 60 päivää ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myös Suomen Diabetesliitto ry:n hallituksella on oikeus saada jokin asia yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi.

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Suomen Diabetesliitto ry:lle käytettäväksi diabeteksen tutkimustyöhön. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty kevätkokouksessa 2020