KESKI-SUOMEN DIABETESYHDISTYS RY

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Diabetesyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Toimialue on Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Diabetesliitto ry:hyn.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan

− työskennellä diabeteksen voittamiseksi yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n kanssa

− työskennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

− valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja

− toimia diabeetikoiden yhdyssiteenä.

 

 1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

− edistää diabeetikoiden järjestäytymistä

− suorittaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä

− harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa

− tukee koulutus- ja tutkimustoimintaa

− toimii diabeetikoiden hoitomahdollisuuksien ja sosiaaliturvan parantamiseksi

− tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille päättäjille diabeteksen aiheuttamien

haittojen vähentämiseksi

− toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät

kansanterveyden hyväksi.

 

 1. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen

    ja julkisten avustusten lisäksi

− vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

− omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta

− järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa

asianmukaisen luvan.

 

 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen

tarkoituksen.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,

joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen

kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen

toimintaa.

 

 1. Jäsenoikeudet

Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi

yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.

 

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toiminta-

muotojen etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

 

 1. Jäsenvelvollisuudet

Varsinainen ja kannattava jäsen suorittaa kalenteri vuosittain syyskokouksen erikseen

kummallekin jäsenryhmälle vahvistaman jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi

pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 1. Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa

voivat jäsenet käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen

apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus

tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

 

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita

yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja

5-10 muuta jäsentä. Syyskokouksessa hallitukseen valittavan tulee olla yhdistyksen

jäsen, joka on toiminnallaan osoittanut hyväksyvänsä yhdistyksen toiminnan ja säännöt.

 

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa

vuosittain.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen

jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella

äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

– vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,

– vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenhoidon järjestämisestä,

– hyväksyä ja erottaa jäsenet,

– valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,

– asettaa tarpeelliset toimikunnat,

– valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt sekä

ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

syyskokouksessa valitulle tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta

ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen

lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa

hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti

vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus

sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja

kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu, se mielipide, jota on

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,

vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on

postitse lähetettävä kaikille yhdistyksen jäsenille tai julkaistava yhdistyksen toimialueen

eniten levinneessä sanoma- tai paikallislehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen

kokousta.

 

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

seuraavalle kalenterivuodelle

 1. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäseniä valitaan

puolet joka vuosi erovuoroisten tilalle.

 1. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen

toiminnan laatu ja laajuus.

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myös Suomen Diabetesliitto ry:n hallituksella on

oikeus saada jokin asia yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi.

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen

kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Suomen Diabetesliitto ry:lle

käytettäväksi diabeteksen tutkimustyöhön. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään

sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty kevätkokouksessa 2013